Chat GPT, wat kun je ermee?

Ingediend door Dirk Hornstra op 27-feb-2023 21:11

Collega's hadden de tool al opgemerkt, het heeft al in de krant gestaan en bij een online uitzending van Umbraco kwam het ook al voorbij, Chat GPT. Te vinden op openai.com. Free account aangemaakt (handig als je al een account bij Microsoft hebt met je @outlook.com mailadres) en gestart:

1. Vraag gegevens op van een persoon.

Antwoord: ik heb geen informatie over personen, maar hier zijn een aantal bronnen die je kunt raadplegen.

2. Scrape de eerste pagina van funda.nl

Tijdens onze middagwandeling zei een collega dat je dit niet kon doen. Scrapen betekent dat je de inhoud "automatisch" van de website afhaalt.

Antwoord: dat kan ik niet voor je doen, maar er zijn een aantal tools waarmee je dat kunt doen:

  •     Install a web scraping tool: You can install Beautiful Soup or Scrapy using pip, a Python package manager. Selenium can also be installed using pip, or you can download the Selenium web driver for your preferred browser.
  •     Create a Python script: You can create a Python script that uses the web scraping tool to extract data from the Funda.nl website. The script should send a request to the Funda.nl server and parse the HTML response to extract the desired data.
  •     Identify the data to scrape: You need to identify the data that you want to scrape from the Funda.nl website. For example, you may want to scrape the property listings, including the property type, address, price, and other details.
  •     Scrape the data: Once you have identified the data to scrape, you can use the web scraping tool to extract the data from the HTML response. The extracted data can be saved in a CSV or JSON file for further analysis.


3.  Kun je mij de eerste pagina geven van "The Stand" van Stephen King?

Antwoord: nee, want ik zit met copyright.. hier heb je een samenvatting. En als je van horror, "post-apocalyptische boeken" of die van Stephen King in het algemeen houdt, dan is dit een aanrader.

4. How to kill Putin

Antwoord: hiervoor moet je niet bij mij zijn, is geen ethische vraag.

5. How to programmatically update the signature of Microsoft Outlook on a Mac

Antwoord: dit kan niet. Je kunt wel met AppleScript zaken automatiseren, maar dat moet al een bestaande handtekening zijn.

6. Write the Game of Life with C#

Kijk, dan komen de echte vaardigheden om de hoek! Uitleg over wat "The game of Life" is en een stuk code. Ziet er op het eerste gezicht goed uit:

Sure, I can provide a simple implementation of the Game of Life in C#. The Game of Life is a cellular automaton created by John Horton Conway, where each cell on a grid either lives or dies based on a set of rules. The rules are as follows:

    Any live cell with fewer than two live neighbors dies (underpopulation).
    Any live cell with two or three live neighbors lives on to the next generation.
    Any live cell with more than three live neighbors dies (overpopulation).
    Any dead cell with exactly three live neighbors becomes a live cell (reproduction).

Here's an implementation of the Game of Life in C#:using System;

class GameOfLife
{
    static void Main(string[] args)
    {
        // Define the grid size
        const int width = 50;
        const int height = 20;

        // Initialize the grid with random live cells
        bool[,] grid = new bool[width, height];
        Random rand = new Random();
        for (int x = 0; x < width; x++)
        {
            for (int y = 0; y < height; y++)
            {
                grid[x, y] = rand.NextDouble() < 0.3;
            }
        }

        // Loop over each generation of the game
        for (int generation = 0; ; generation++)
        {
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("Generation {0}", generation);

            // Print the grid to the console
            for (int y = 0; y < height; y++)
            {
                for (int x = 0; x < width; x++)
                {
                    Console.Write(grid[x, y] ? "X" : ".");
                }
                Console.WriteLine();
            }

            // Create a new grid to store the next generation of cells
            bool[,] nextGrid = new bool[width, height];

            // Loop over each cell in the grid
            for (int x = 0; x < width; x++)
            {
                for (int y = 0; y < height; y++)
                {
                    // Count the number of live neighbors
                    int liveNeighbors = 0;
                    for (int i = -1; i <= 1; i++)
                    {
                        for (int j = -1; j <= 1; j++)
                        {
                            if (i == 0 && j == 0) continue;
                            int neighborX = x + i;
                            int neighborY = y + j;
                            if (neighborX >= 0 && neighborX < width &&
                                neighborY >= 0 && neighborY < height &&
                                grid[neighborX, neighborY])
                            {
                                liveNeighbors++;
                            }
                        }
                    }

                    // Apply the rules of the game
                    if (grid[x, y])
                    {
                        if (liveNeighbors < 2 || liveNeighbors > 3)
                        {
                            nextGrid[x, y] = false;
                        }
                        else
                        {
                            nextGrid[x, y] = true;
                        }
                    }
                    else
                    {
                        if (liveNeighbors == 3)
                        {
                            nextGrid[x, y] = true;
                        }
                        else
                        {
                            nextGrid[x, y] = false;
                        }
                    }
                }
            }

            // Replace the old grid with the new grid
            grid = nextGrid;

            // Pause the game for a short time
            System.Threading.Thread.Sleep(100);
        }
    }
}

This implementation generates a random grid of live and dead cells, and then simulates the Game of Life by looping over each cell and applying the rules of the game to determine whether it should live or

7. Can you write a sodoku solver with c#

Antwoord: Yes, I can provide you with a basic Sudoku solver implementation in C#. Here's a possible implementation:

 

using System;

class SudokuSolver {
    private int[,] grid;

    public SudokuSolver(int[,] grid) {
        this.grid = grid;
    }

    public void Solve() {
        if (SolveHelper(0, 0)) {
            PrintGrid();
        } else {
            Console.WriteLine("No solution found");
        }
    }

    private bool SolveHelper(int row, int col) {
        if (row == 9) {
            return true;
        }
        if (col == 9) {
            return SolveHelper(row + 1, 0);
        }
        if (grid[row, col] != 0) {
            return SolveHelper(row, col + 1);
        }
        for (int i = 1; i <= 9; i++) {
            if (IsValid(row, col, i)) {
                grid[row, col] = i;
                if (SolveHelper(row, col + 1)) {
                    return true;
                }
                grid[row, col] = 0;
            }
        }
        return false;
    }

    private bool IsValid(int row, int col, int val) {
        for (int i = 0; i < 9; i++) {
            if (grid[row, i] == val || grid[i, col] == val) {
                return false;
            }
        }
        int r = row - row % 3;
        int c = col - col % 3;
        for (int i = r; i < r + 3; i++) {
            for (int j = c; j < c + 3; j++) {
                if (grid[i, j] == val) {
                    return false;
                }
            }
        }
        return true;
    }

    private void PrintGrid() {
        for (int row = 0; row < 9; row++) {
            for (int col = 0; col < 9; col++) {
                Console.Write(grid[row, col] + " ");
            }
            Console.WriteLine();
        }
    }
}

// Example usage
int[,] grid = new int[,] {
    {5, 3, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0},
    {6, 0, 0, 1, 9, 5, 0, 0, 0},
    {0, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 6, 0},
    {8, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 3},
    {4, 0, 0, 8, 0, 3, 0, 0, 1},
    {7, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 6},
    {0, 6, 0, 0, 0, 0, 2, 8, 0},
    {0, 0, 0, 4, 1, 9, 0, 0, 5},
    {0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 7, 9},
};
SudokuSolver solver = new SudokuSolver(grid);
solver.Solve();

This implementation uses a backtracking algorithm to solve the Sudoku puzzle. It starts at the top-left corner of the grid and tries to fill in each cell with

Je ziet, aan het einde valt een stukje tekst weg. En dit is een hele basic oplossing. Maar je moet de vraag ook goed stellen:

8. can you write a smart sudoku solver c#

Yes, dat kan ie wel. En deze oplossing ziet er beter uit:

Antwoord:

Yes, I can help you write a smart Sudoku solver in C#. Here's an example implementation:using System;

public class SudokuSolver {
    private const int GRID_SIZE = 9;
    private const int SUBGRID_SIZE = 3;
    private int[,] grid;

    public SudokuSolver(int[,] puzzle) {
        this.grid = (int[,])puzzle.Clone();
    }

    public bool Solve() {
        int row = 0;
        int col = 0;
        bool isEmpty = true;

        // Find the first empty cell in the grid
        for (int i = 0; i < GRID_SIZE; i++) {
            for (int j = 0; j < GRID_SIZE; j++) {
                if (grid[i,j] == 0) {
                    row = i;
                    col = j;
                    isEmpty = false;
                    break;
                }
            }
            if (!isEmpty) {
                break;
            }
        }

        // If the grid is full, return true
        if (isEmpty) {
            return true;
        }

        // Try each number from 1 to 9 in the empty cell
        for (int num = 1; num <= GRID_SIZE; num++) {
            if (IsValidMove(row, col, num)) {
                grid[row,col] = num;

                // Recursively solve the rest of the grid
                if (Solve()) {
                    return true;
                }

                // If the move doesn't lead to a solution, backtrack and try another number
                grid[row,col] = 0;
            }
        }

        // If no number works in the current empty cell, backtrack
        return false;
    }

    private bool IsValidMove(int row, int col, int num) {
        // Check if the number is already in the same row
        for (int i = 0; i < GRID_SIZE; i++) {
            if (grid[row,i] == num) {
                return false;
            }
        }

        // Check if the number is already in the same column
        for (int i = 0; i < GRID_SIZE; i++) {
            if (grid[i,col] == num) {
                return false;
            }
        }

        // Check if the number is already in the same subgrid
        int subgridRowStart = (row / SUBGRID_SIZE) * SUBGRID_SIZE;
        int subgridColStart = (col / SUBGRID_SIZE) * SUBGRID_SIZE;
        for (int i = subgridRowStart; i < subgridRowStart + SUBGRID_SIZE; i++) {
            for (int j = subgridColStart; j < subgridColStart + SUBGRID_SIZE; j++) {
                if (grid[i,j] == num) {
                    return false;
                }
            }
        }

        // If the number is not in the same row, column, or subgrid, it's a valid move
        return true;
    }

    public void PrintSolution() {
        for (int i = 0; i < GRID_SIZE; i++) {
            for (int j = 0; j < GRID_SIZE; j++) {
                Console.Write("{0} ", grid[i,j]);
            }
            Console.WriteLine();
        }
    }
}

To use this solver, you can create a new instance of SudokuSolver with a two-dimensional array representing the initial Sudoku puzzle. Each empty cell should be represented by the value 0. For example:int[,] puzzle = new int[,] {
    { 0, 0, 0, 2, 6, 0, 7, 0, 1 },
    { 6,

Je ziet, ook hier mist weer een deel van de output. En in het tabje van de programmeertaal stond "java". Maar goed, het lijkt een goede oplossing.

 

Afronden;

Wat ben ik ook een nerd. Al die vragen stelde ik in het Engels, maar je kunt ook gewoon een Nederlandse vraag stellen. Zo staat er zo nu en dan in de Telegraaf een puzzel, "tentje-boompje". Je hebt een grid, per rij en per kolom staan hoeveel tentjes er in die kolom of rij staan. En je hebt op bepaalde plaatsen bomen staan. Naast elke boom staat een tentje. Maar ze mogen elkaar niet raken, niet horizontaal, verticaal, diagonaal. Dus ik stel de vraag "tentje boompje puzzel". En dan krijg ik een Nederlands antwoord over dat het gebaseerd is op "Three Houses Puzzle" en de spelregels. En ook dat varianten kunnen afwijken. Dat klopt helemaal.

Omdat er verschillende varianten zijn (en die in de Telegraaf afwijkt van deze beschrijving) zal ik vast geen antwoord krijgen wat exact doet wat ik wil. Zelf zou ik een soort online "oplosser" willen maken die mij de antwoorden of hints geeft. Dus ik voer de vraag "tentje boompje puzzel F# oplosser" in. En dit is het antwoord:

 

// Define a house type with a location and a distance from the road
type House = { Location: int; DistanceFromRoad: int }

// Define a tree type with a location
type Tree = { Location: int }

// Define a placement type with a house and a tree
type Placement = { House: House; Tree: Tree }

// Define a function to check if a placement is valid given a list of existing placements
let isValidPlacement (newPlacement: Placement) (existingPlacements: Placement list) =
    let validTreeDistances = existingPlacements |> List.map (fun placement -> placement.House.DistanceFromRoad - newPlacement.House.DistanceFromRoad) |> List.filter (fun distance -> distance <> 0)
    let validTreeLocations = existingPlacements |> List.map (fun placement -> placement.Tree.Location) |> List.filter (fun location -> abs(location - newPlacement.House.Location) > 1)
    List.length validTreeDistances > 0 && List.length validTreeLocations > 0

// Define a function to find all valid placements for a given house and list of existing placements
let findValidPlacements (house: House) (existingPlacements: Placement list) =
    [for treeLocation in 1..3 do
        let tree = { Location = treeLocation }
        let placement = { House = house; Tree = tree }
        if isValidPlacement placement existingPlacements then yield placement]

// Define a function to solve the puzzle given a list of houses
let solve (houses: House list) =
    let rec solveHelper (housesToPlace: House list) (existingPlacements: Placement list) =
        match housesToPlace with
        | [] -> Some existingPlacements
        | house::remainingHouses ->
            let validPlacements = findValidPlacements house existingPlacements
            let rec tryPlacements = function
                | [] -> None
                | placement::remainingPlacements ->
                    match solveHelper remainingHouses (placement::existingPlacements) with
                    | Some solution -> Some solution
                    | None -> tryPlacements remainingPlacements
            tryPlacements validPlacements
    solveHelper houses []

// Define an example puzzle and solve it
let houses = [{ Location = 1; DistanceFromRoad = 1 }; { Location = 2; DistanceFromRoad = 2 }; { Location = 3; DistanceFromRoad = 3 }]
let solution = solve houses
printfn "%A" solution

--- bovenstaande is de code, dit is de aanvullende tekst:

In deze implementatie wordt de puzzel opgelost door het probleem op te splitsen in het plaatsen van elk huis, één voor één, en voor elk huis alle mogelijke plaatsingen te vinden die aan de regels voldoen. Vervolgens wordt geprobeerd om de rest van de huizen op te lossen met elke geldige plaatsing, recursief. Als er geen oplossing kan worden gevonden, wordt de vorige plaatsing geprobeerd totdat alle mogelijke plaatsingen zijn geprobeerd. De oplossing is een lijst van plaatsingen waarbij elk huis en boom in een geldige positie zijn geplaatst.

Merk op dat deze implementatie slechts één mogelijke oplossing vindt, zelfs als er meerdere oplossingen mogelijk zijn. Om alle mogelijke oplossingen te vinden, zou je een zoekruimte moeten maken en deze systematisch moeten doorzoeken met backtracking of een andere zoekmethode.

Het is duidelijk, petje af, die ChatGPT kan wel wat!